Terapia wad wymowy

W trakcie terapii realizuję stworzony na podstawie diagnozy logopedycznej program.
Terapia opiera się na pracy z dzieckiem podczas cyklicznych spotkań z terapeutą oraz ćwiczeniach przygotowanych do pracy w domu.

Do terapii logopedycznej kwalifikuje się:

 • Opóźniony rozwój mowy
 • Kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k
 • Gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski g
 • Lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski l
 • Seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 • Reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
 • Jąkanie, niepłynność mowy
 • Mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne są zastępowane przez ich bezdźwięczne odpowiedniki

Diagnoza LOGOPEDYCZNA
 
Diagnoza logopedyczna ma na celu zdefiniowanie problemów komunikacyjnych, a także dąży do określenia ich przyczyny. Składa się z wywiadu z rodzicem lub opiekunem oraz badania dziecka pod kątem:

 • oceny sprawności narządów artykulacyjnych,
 • oceny funkcji połykania
 • oceny funkcji oddechowych,
 • oceny słuchu (fizycznego i fonematycznego)
 • oceny kompetencji komunikacyjnych
 • oceny nadawania oraz odbierania mowy

Nauka Wczesnego Czytania

Jakie korzyści daje Nauka Wczesnego Czytania?    

 • wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, a w efekcie prowadzi do przewagi lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu języka; 
 •  oddziałuje na wszystkie procesy poznawcze (analizę i syntezę wzrokową, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, sprawność motoryczną i manualną, analizę i syntezę słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, kierunek porządkowania świata od lewej do prawej strony, kształtowanie się lateralizacji);  
 • wspiera i naśladuje naturalne etapy rozwoju mowy dziecka; 
 • kształtuje wyobraźnie, kreatywne myślenie, intelekt;  buduje poczucie własnej wartości; 
 • wspomaga prawidłową artykulację głosek.  

  Pamiętajmy, że decydując się na rozpoczęcie Nauki Wczesnego Czytania należy wybrać odpowiednią do wieku dziecka metodę. Dlatego w swojej pracy opieram się na założeniach metody symultaniczno-sekwencyjnej inaczej sylabowej (opracowanej przez prof. J. Cieszyńską), która bazuje na najnowszych badaniach neurobiologicznych i odwzorowuje naturalny proces rozwoju mowy dziecka.

  Opinia logopedyczna na piśmie

  Logopeda tworzy opinię logopedyczną, w której zawarte są m.in. informacje o zaburzeniu mowy u dziecka, przebiegu terapii, efektach terapeutycznych.

 • Kontakt